سطح سنجی به روش اختلاف فشار

روش اختلاف فشار(Differential Pressure):
با استفاده ازاختلاف فشاردر دو سطح ۰٪ و ۱۰۰٪ و رابطه ΔP=ρ×g×H می توان سطح سیال موجود را محاسبه کرد. این روش را می توان متداول ترین روش اندازه گیری سطح در نظر گرفت.از مزایای این روش می توان سهولت بکارگیری و تعمیرات و قیمت مقرون به صرفه را برشمرد.
این روش اندازه گیری سطح می تواند تحت تاثیر تغییرات در چگالی که می تواند متاثر از دمای سیال باشد،خطا داشته باشد. از اینرو جبران سازی برای دقت بالا در مقدار اندازه گیری شده،حایز اهمیت است.
به طور عمومی، این نوع سطح سنج ها را برای مایعات تمیزمی توان استفاده کرد.

به طور کلی دو روش برای سطح سنجی به کمک روش اختلاف فشار در تانک های در بسته داریم:
۱)روش Dry Leg: این روش برای سطح سنجی در مخازن سربسته با سیال های معمول استفاده می شود که بخار قابلیت کندانس شدن ندارد، دمای سیال با دمای محیط تقریبا برابر است، بیش از حد داغ نیست و در آخر خورندگی ندارد.
۲) روش Wet Leg :از این روش در مولقعی که بخار سیال داغ است و احتمال کندانس شدن وجود دارد و یا سیال خورنده است، استفاده می شود. در این روش خط متصل به قسمت کم فشار ترنسمیتر اختلاف فشار با یک سیال مشخص پر می گردد.

محاسبات سطح سنج های اختلاف فشاری:
در مورد این سطح سنج ها ما نیاز به پیدا کردن دو نقطه صفر(Zero) و Span داریم.

محاسبه حد بالا و پایین سطح سنج اختلاف فشار در مخزن سربسته-روش Dry Leg:

نقطه صفر(LRV)= فشار اعمالی به قسمت HP – فشار اعمالی به قسمت LP

LRV= H2 x Specific Gravity – 0 = 300x 0.9-0=270 mmwc(millimeter per water column)

مقدار ۱۰۰% مخزن= فشار اعمالی به قسمت HP – فشار اعمالی به قسمت LP

URV= (H2+H1) x Specific Gravity= (300+1000) x 0.9 – 0=1170 mmwc

پس محدوده اندازه گیری سطح سنج اختلاف فشاری ما برابر خواهد بود با:

Range= URV – LRV= 1170-180=990 mmwc

محاسبه حد بالا و پایین سطح سنج اختلاف فشار در مخزن سربسته-روش Wet Leg:

Y=H1 + H2=1000 +300= 1300mm

نقطه صفر(LRV)= فشار اعمالی به قسمت HP – فشار اعمالی به قسمت LP

LRV= H2 x SG1 – Y x SG2  = ۳۰۰x 0.9-0 – 1300 x 1.0=-1030 mmwc(millimeter per water column)

مقدار ۱۰۰% مخزن= فشار اعمالی به قسمت HP – فشار اعمالی به قسمت LP

URV= (H2+H1) x SG1 – Y x SG2= (300+1000) x 0.9 – 1300 x 1.0=-130 mmwc

پس محدوده اندازه گیری سطح سنج اختلاف فشاری ما برابر خواهد بود با:

Range= URV – LRV= -130 – (-1030)=900 mmwc

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.