همکاری با ما

رديفعنوان شغليجنسيتشرايط احراز شغل
مردزن
1کارشناس فروش و بازاریابی**
2کارشناس بازاریابی (مارکتینگ)-*
مشاهده وضعیت استخدام
اطلاعات فردی:

عكس پرسنلي را در ابعاد 3*4 بارگزاری نمائید
سوابق تحصیلی(حداقل یك مورد)
سوابق مهم آموزشی
سوابق شغلی و مدیریتی
مهارت های كاربردی :حداقل زبان خارجی و كامپیوتر
پرسش های تكمیلی
لطفاً حداقل یك نفر را كه با شما سابقه خویشاوندی نداشته و بتواند اطلاعات كاملی را از شما ارایه كند ذیلاً معرفی نمائید