سیستم جداسازی آب از لجن غیرفعال (تغلیظ پسماند) - AMSYS

جدیدترین سیستم جداسازی آب از لجن غیرفعال در تصفیه فاضلاب شهری
product